Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, który można odnaleźć pod adresem http://www.pozmebel.pl, prowadzonego przez firmę Pozmebel Mateusz Gawroński Spółka Jawna  z siedzibą w Poznaniu 61-361 przy ul. Starołęckiej 18A NIP: 7822453004 , REGON: 300987505 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Siedziba / Biuro obsługi klienta oraz adres prowadzenia działalności:

Pozmebel Mateusz Gawroński
ul. Starołęcka 18A
61-361 Poznąń
tel: 61-826-55-55


Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług objętych odrębnymi regulaminami.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem w chwili wejścia na stronę internetową Serwisu oraz jego przestrzegania. 

Prawa konsumenta
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przeczytaj w wersji PDF


Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu należy dysponować:

Urządzeniem podłączonym do sieci Internet

Powszechnie używaną przeglądarką internetową

Aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku Użytkowników dokonujących Zamówień

Do pełnego korzystania ze wszystkich aplikacji Serwisu niezbędne jest korzystanie z javascript oraz akceptacja plików cookies.


Kontakt z Usługodawcą   

Adres Sprzedawcy: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@pozmebel.pl 

Numer telefonu Sprzedawcy: 61-826-55-55, 603-575-789

Numer fax Sprzedawcy tel./fax 061-8116965

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Mbank 80 1140 2017 0000 4402 0931 9551

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie)             

Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00


Słownik

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz 1204 ze zm).

Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Użytkownik – osoba fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

Produkt – towary prezentowane w sklepie internetowym

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Usługodawcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu

Sklep internetowy test.pozmebel.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pozmebel.pl, za pośrednictwem którego klient może zapoznać się z ofertą oraz złożyć zamówienie

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem www.pozmebel.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


Zasady ogólne

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.pozmebel.pl jest prezentacja oraz sprzedaż za pośrednictwem Platformy Sprzedaży, mebli i elementów wyposażenie wnętrz.

Sklep internetowy www.pozmebel.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie meble oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Firma Pozmebel Mateusz Gawroński Spółka Jawna jest płatnikiem podatku VAT.

Przedstawione ceny w Sklepie są podzielone na ceny netto oraz brutto bez kosztów transportu

Zamówienia należy składać w języku polskim

Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.

Składanie zamówień

Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe

W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej paczki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia


Rejestracja

W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu – w którym Użytkownik podaje określone dane – oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.

Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr, interesów lub tajemnicy objętej ochroną ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pozmebel.pl bądź pisemnie na adres Usługodawcy.


Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, dostawcy usług transportowych, transportu własnego firmy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

Termin realizacji zamówienia można określić indywidualnie, jeśli nie ma takich ustaleń dostawa odbywa się w terminie maksymalnie 6 tygodni.

Towar dostępny na magazynie wysyłany jest w ciągu 3 dni od daty wpływu płatności na konto

O terminie dostawy informujemy klienta telefonicznie lub mailowo najpóźniej dzień przed

Termin dostawy towaru jest dwudniowy, oznacza to że dostawę realizujemy we wskazany dzień lub dnia następnego.

Jeśli nie ma możliwości dojazdu do klienta autem transportowym, klient jest zobowiązany do przekazania takiej informacji przy zamówieniu.

Brak odbioru towaru przez klienta w umówionym terminie powoduje konieczność powrotu towaru do naszego magazynu.

Koszty transportu zależą od:  rodzaju oraz ilości zamówionego towaru, jego wymiarów oraz wagi, adresu dostawy, a także rodzaju transportu

Umowa sprzedaży towaru objętego ofertą zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia na wykonanie artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie, Klient pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez Sprzedawcę w wysokości do 30% wartości zamówienia.


Płatności

Zapłata za nabycie towaru może nastąpić w następujący sposób:

Gotówką przy odbiorze osobistym,

Przelewem bankowym w chwili zamówienia,

Gotówką przy odbiorze kurierskiej paczki pobraniowej (dodatkowa opłata za usługę "pobranie")

Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.


Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą. Dostawa odbywa się bez rozładunku oraz wniesienia na piętro 

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy towary nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam towar jest uszkodzony należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku odbioru własnego towaru z naszego magazynu Klient jest zobowiązany odebrać towar w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania informacji o zrealizowaniu zamówienia.

Towar uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz w przypadku kiedy Klient jest osobą prawną dodatkowo pieczątką firmową.


Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.


Reklamacje

W zakresie reklamacji dotyczących towaru zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i określonych w niniejszym Regulaminem (funkcjonowanie strony www) oraz wad lub niezgodności towaru z umową mogą być składane za pośrednictwem skrzynki elektronicznej sklep@test.pozmebel.pl albo pisemnie na adres siedziby Sprzedającego

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną gwarancją.

klep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr fax-u.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.

Reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt sprzedającego

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub e-mailowy, numer zamówienia),

- dokładny opis rodzaju niezgodności

- datę wystąpienia

- przedmiot reklamacji,

- żądanie reklamacji,

- okoliczności uzasadniające reklamację,

gdy dla oceny zasadności żądań Użytkownika, konieczne jest zbadanie towaru, wówczas towar należy wysłać na adres Operatora.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


Bezpieczeństwo

Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Konto jest przypisane wyłącznie do jednego Zarejestrowanego Użytkownika i nie może być udostępniany osobom trzecim. Operator nie wyraża zgody na zbycie lub powierzenie Konta innej osobie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Operatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Operatora.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych Operatora lub osób trzecich, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się m. in. w odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, w szczególności do:

przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego;


Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia pozostałych usług przez Sprzedawcę. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji lub złożenie Zamówienia.

Operator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce: Ochrona danych osobowych


Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianien Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 10.05.2017